Käyttöehdot

YLEISTÄ
Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Indieplace Oy:n tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii domaineilla Foodlover.fi, Indiedays.com ja Lifie.fi sekä Lookbook.fi, Beautybox.fi, Motivation.fi ja Livingspace.fi (jäljempänä ”Sivusto”). Portaalien alidomaineilla julkaistaan blogeja (jäljempänä ”Blogi”). Indieplace on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Sivustolla 10 päivää ennen muutosten voimaan astumista. Viranomaisten määräyksistä aiheutuvat muutokset käyttöoikeuksissa astuvat kuitenkin voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

PALVELUN SISÄLTÖ
Indieplace pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. Indieplace vastaa Palveluun itse toimittamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Indieplace ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Blogien sisällöstä vastaavat Blogien kirjoittajat. Indieplace ei myöskään vastaa Palvelun keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä mielipiteistä tai kommenteista. Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää palveluja Indieplacen, Blogien kirjoittajien tai kolmansien osapuolien tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

VASTUURAJOITUS
Indieplace ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu lääketieteellisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi Indieplacea sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Indieplacea kohtaan vaatimuksia. Indieplace ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Indieplacen vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä. Indieplace ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS
Indieplace tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Indieplace ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Indieplace ei myöskään vastaa palveluun talletetun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Indieplacella on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai kun lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Indieplace pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen Sivustolla. Indieplacella on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka Indieplace katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai Indiedaysia taikka on muutoin näiden käyttöehtojen vastainen.

TIETOTURVA
Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvariskin. Indieplace ei vastaa Käyttäjän tietoturvasta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Indieplacelle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Indieplace säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina suojatulla palvelimella. Indieplace järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Indieplace ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

KÄYTTÄJÄN VASTUU
Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai kyseinen materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Indieplacelle, Indieplacen sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Indieplacelle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot, sekä vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien osapuolten esittämiin korvausvaatimuksiin vastaamisesta. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, tai näiden oikeuksienhaltijoiden lupa materiaalin käyttöön. Indieplacella on oikeus poistaa Palvelusta sellainen sisältö, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.

OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÖÖN
Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman Indieplacen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Indieplacella, sen sopimuskumppaneilla sekä Blogien kirjoittajilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä. Indieplacella on kuitenkin oikeus korvauksetta muunnella, käyttää, linkittää ja uudelleen julkaista Käyttäjän Palvelun kautta Sivustolle lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassaan.

KÄYTTÄJÄN TIEDOT
Indieplace kerää Käyttäjän Blogiuutisten tilaamisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Indieplacen tilaajarekisteriin. Tilaajarekisterin tietoja käytetään Blogiuutisten toimittamiseen Käyttäjälle. Blogiuutiset voivat sisältää mainoksia ja muuta kaupallista sisältöä. Rekisterinpitäjä on Indieplace Oy. Rekisteriseloste on saatavilla Sivustolla. Indieplace voi luovuttaa Tilaajarekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle ainoastaan henkilötietolain mukaisesti. Indieplace vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa tilaajarekisterissä olevat tietonsa henkilötietolain mukaisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE
Indieplace vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO
Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Indieplacen kirjallista suostumusta. Indieplacella on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä toiselle yhtiölle.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Indieplace Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Indieplace käyttää palveluissaan evästeitä (englanniksi cookies), joiden avulla seurataan mm. palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Indieplacen palvelu asettaa käyttäjän päätelaitteelle evästeen, jonka se voi myöhemmin lukea ja tunnistaa. Näin syntynyttä tietoa voidaan käyttää selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen esimerkiksi siten, että verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälle hänen tarpeitaan vastaavaa sisältöä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Kolmannet osapuolet voivat myös asettaa ja hyödyntää evästeitä esimerkiksi tarjotakseen Käyttäjälle kohdennettua ja personalisoitua markkinointia. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Indieplacen tarjoamaa verkkopalvelua. Your Online Choices –opas kertoo selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa. Sivustolta löytyy tietoa selainkäyttöön perustuvan mainonnan toimintaperiaatteista, evästeistä ja keinoista suojata yksityisyyttä Internetissä.

fiFinnish